[Warszawa] Odczarować Szczury II 17.09.2017

Archiwum na ważne stare tematy

Moderator: Junior Moderator

Awatar użytkownika
Zirrael
Posty: 1347
Rejestracja: wt paź 04, 2005 1:12 pm
Lokalizacja: Warszawa

[Warszawa] Odczarować Szczury II 17.09.2017

Post autor: Zirrael »

- english version below - Česky níže -

W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Bielany, Specializovanej Organizace Chovatelů Potkanů oraz Rodent Club PL mamy zaszczyt zaprosić Was na II Bielańską Wystawę szczurów, która odbędzie się podczas imprezy „Odczarować szczury II”!

Wystawa odbędzie się 17 września 2017 roku w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29 (wejście od ulicy Jarzębskiego).

Dla odwiedzających wstęp WOLNY!

Wystawa będzie otwarta dla odwiedzających w godzinach 10:00 – 17:00, a dla wystawców w godzinach 8:00 – 18:00 (przyjmowanie szczurów w godzinach 8:00 – 9:30).

Zgłoszenia przyjmujemy do 08.09.2017 włącznie na adres: wystawy@rodentclub.pl. Termin ten jest ostateczny i nie przewidujemy jego przedłużenia. Na e-mail wraz ze zgłoszeniem należy przesłać rodowody / metryki zgłaszanych zwierząt.

zgłoszenie.docx: https://drive.google.com/open?id=0B90fg ... mdkb1BWQlE
zgłoszenie.pdf: https://drive.google.com/open?id=0B90fg ... lJJX2ZzRTA

Zgłoszenie można wypełnić ręcznie lub elektronicznie. Przy wysłaniu zgłoszenia na e-mail wystawy@rodentclub.pl podpis nie jest wymagany, natomiast na samą wystawę trzeba zabrać ze sobą podpisane zgłoszenie.

Każdy uczestnik musi zapoznać się z Regulaminem II Bielańskiej Wystawy Szczurów: https://drive.google.com/open?id=0B90fg ... XJqS2VzQmc
Niestosowanie się do Regulaminu skutkuje wyproszeniem z wystawy.

Do czasu zakończenia zgłoszeń wystawca może wycofać szczura/y, zmienić ilość lub wystawiane zwierzęta bez poniesienia opłat z tego tytułu. Po 08.09.2017 szczury nie mogą zostać wycofane i jeśli dane zwierzę po prostu nie przyjedzie, wystawca ma obowiązek uiścić opłatę za wszystkie zgłoszone zwierzęta.

Opłaty za wystawę:
- wpisowe (jednorazowa opłata od osoby): 5 zł
- zgłoszenie każdego szczura:
dla członków RCPL i SOCHP: 10 zł
dla pozostałych: 12 zł
- wypożyczenie duny / faunaboxu: 10 zł
- zgłoszenie szczura towarzyszącego nie podlegającego ocenie: 5 zł

Opłaty będą przyjmowane na konto RCPL: 98 1540 1287 2001 3558 8993 0001 (Bank Ochrony Środowiska S.A.) do 11.09.2017. Po potwierdzeniu płatności i oddaniu własnoręcznie podpisanego zgłoszenia na miejscu wystawcom zostaną rozdane identyfikatory, katalog wystawowy oraz powitalny upominek.

Na teren wystawy wstęp mają tylko wystawcy posiadający przy sobie (do okazania):
- rodowód/metryki,
- zaświadczenie weterynaryjne:
docx: https://drive.google.com/open?id=0B90fg ... jlSN1RtZ0U
pdf: https://drive.google.com/open?id=0B90fg ... 3lERldWSHc
wystawione nie później niż 3 dni przed wystawą (zalecane dwie wizyty w odstępie tygodnia),
- podpisane ręcznie zgłoszenie na wystawę.

Na teren wystawy nie mają wstępu szczury niezgłoszone i nieskontrolowane przez lekarza weterynarii (organizator zapewni weterynarza przeprowadzającego kontrolę weterynaryjną w godzinach przyjmowania szczurów).

Wystawca (wraz z osobami towarzyszącymi) zobowiązany jest do posiadania i używania własnego środka antybakteryjnego o jak najszerszym spektrum działania.

Wystawca zobowiązany jest do pilnowania aby nie doszło do dotykania szczurów wystawowych przez zwiedzających, a w obrębie wystawców tylko po dezynfekcji rąk.

Wystawca zobowiązany jest do zgłaszania organizatorowi wystawy sytuacji będących zagrożeniem (nielegalnie wnoszone na wystawę zwierzęta, zachowanie zwiedzających, itp.).

Zapraszamy serdecznie wszystkich opiekunów szczurów wraz ze swoimi pupilami. Szczury nagradzane będą w kategoriach oddzielnych dla rodowodowych i nierodowodowych, również nagrody Best In Show przewidziane są dla szczurów rodowodowych i nierodowowocych!

W ramach imprezy „Odczarować szczury II” oprócz wystawy odbywać się będą:
- zabawy edukacyjne i konkursy dla najmłodszych w kąciku dziecięcym,
- spotkania i rozmowy z miłośnikami, hodowcami i weterynarzami,
- finał konkursu fotograficznego pod tym samym tytułem.

------------------------------------------------------------------------------------------- Česky níže -

On behalf of the Board and Executive Bielany District, Specialovana Organizace Chovatelu Potkanu (SOCHP) and Rodent Club PL (RCPL) we have the honor to invite you to exhbition II Bielańska Rat Show, which will take place during the event “Disenchant the Rats II”.

The exhibition will be held on 17 September 2017 in the building of the Capital City District Office Bielany Warsaw at st. Żeromskiego 29 (entrance from the Jarzębski street).

Free admission for visitors!

The exhibition will be open to the public from 10:00 to 17:00, for exhibitors from 8:00 to 18:00 (accepting rats from 8:00 to 9:30).

Applications are accepted to 08.09.2017 r., solely to the adress: wystawy@rodentclub.pl. This deadline is final and we do not expect it to be renewed. You will need to submit the pedigrees / metrics of the submited animals to the e-mail along with the application.

application docx: https://drive.google.com/open?id=0B90fg ... TFpeWduRFk
application pdf: https://drive.google.com/open?id=0B90fg ... W9rYjlmMGc

Application can be filled manually or electronically. It’s not required to send signed application to e-mail wystawy@rodentclub.pl, but you have to bring with you signed application to the show.

Each participant of the exhibition must be familiar with the Rules of II Bielańska Rat Show: https://drive.google.com/open?id=0B90fg ... DZfT0ktVEU
Failure to comply with the Rules results in expelling from the exhibition.

By the time the applications are closed, the exhibitor may withdraw rat/s, change the amount or exhibited animals without any charges. After 08.09.2017, the rats can not be withdrawn and if the animal doesn’t simply arrive, the exhibitor is obliged to pay a fee for all reported animals.

Exhibition fees:
- entrance fee (one-time fee per person): 5 zł
- application of each rat:
for members of RCPL and SOCHP: 10 zł
for others: 12 zł
- rental of duna / faunabox: 10 zł
- rats accompanying (non-assessed): 5 zł

The fees will be accepted to RCPL account: 98 1540 1287 2001 3558 8993 0001 (Bank for Environmental Protection S.A.) until 11.09.2017. After confirmation of the payment and the hand-signed application, the exhibitors will be given their own identifiers, show catalog and welcome gift.

Exhibitors are only allowed to exhibit at the exhibition grounds:
- pedigree / metrics (not required for animals without pedigree),
- veterinary certificate:
docx: https://drive.google.com/open?id=0B90fg ... FZSV1QtbEE
pdf: https://drive.google.com/open?id=0B90fg ... 0k1N3dSMU0
issued no later than 3 days before the exhibition (recommended two visits a week apart),
- hand-signed application for the exhibition.

Any unregisted and uncontrolled rat can not appear in the exhibition area (the organizer will provide the veterinarian carrying out the veterinary check during registration).

Exhibitors (including their associates) are required to own and use their own antimicrobial agent with the widest possible spectrum of action.

Exhibitor is obliged to watch to avoid touching rats by visitors and exhibitors within only hand sanitizer.

Exhibitor is obliged to report any dangerous situations to the organizer (like illegally brought to the exhibition of animals, behavior of visitors, etc.).

We invite all the owners of rats with their pets. Rats will be awarded in categories for pedigree and non-pedigree, as well as Best In Show prizes for pedigree and non-breeding rats!

As part of the event “Disenchant the Rats II”, in addition to the exhibition will be held:
- educational games and contest for kids in the children’s corner,
- meetings with owners, breeders and veterinarians,
- the final of the photo contest of the same name.

------------------------------------------------------------------------------------------
Jménem zastupitelstva městské části Bielany (Varšava), Specializované organizace chovatelů potkanů (SOCHP) a Rodent klubu PL (RCPL) vás zveme na již druhý ročník výstavy – „Odczarować szczury II” ( Kouzelní potkani II )

Výstava se bude konat 17.9.2017 v budově městské části hlavního města Varšavy, Bielany v ul. Żeromskiego 29 (vchod z ulice Jarzębski), Varšava – Bielany.

Vstup zdarma !

Výstava bude otevřena pro veřejnost 10:00-17:00, pro vystavovatele 8:00-18:00 (8.00-9:30 veterinární přejímka).
Přihlášky je nutno odeslat do 8.9.2017 prostřednictím emailu: wystawy@rodentclub.pl ,na tuto adresu je třeba také odeslat rodokmeny vystavovaných zvířat s PP spolu s přihláškou.
Pokud nebude zaslána podepsaná přihláška na přihlašovací email, je třeba podepsanou přihlášku předat při veterinární prohlídce.
Každý účastník se musí obeznámit s pravidly výstavy 2.Bielanska výstava - Kouzelní potkani II : https://drive.google.com/open?id=0B90fg ... DZfT0ktVEU , nedodržení pravidel povede k vyloučení z výstavy.
Do uzavření přihlášek je možné měnit množství a vystavovaná zvířata, bez poplatku. Po 8.9.2017 již není možné provádět žádné změny.
Přihlášky naleznete zde :
docx: https://drive.google.com/open?id=0B90fg ... TFpeWduRFk
pdf: https://drive.google.com/open?id=0B90fg ... W9rYjlmMGc

Neúčast vystavovatele nebo vystavovaného zvířete na výstavě z jakýchkoli příčin není důvodem k vrácení či neuhrazení výstavních poplatků!
Výstavní poplatky :
Zápisné - 5 zł
Výstavné člen RCPL a SOCHP - 10 zł
Výstavné nečlen RCPL a SOCHP- 12 zł
Pronájem duna/fauna box - 10 zł
Doprovázející zvířata ve výstavním boxu (nebudou posuzována) - 5 zł

Poplatky budou zasílány na účet RCPL : 98 1540 1287 2001 3558 8993 0001 (Bank Ochrony Środowiska S.A.) a musí dorazit nejpozději do 11.9. 2017. Zahraniční vystavovatelé mohou poplatky za výstavu uhradit na místě.

Po potvrzení platby a podepsané přihlášky obdrží vystavovatel vlastní identifikační údaje, katalog a pozornost.
Vystavovatelé mohou na výstavní ploše vystavovat pouze při předložení těchto dokumentů :
Oficiální kategorie - zvířata s PP - musí mít s sebou rodokmen vystavovaného zvířete
Kategorie mazlík – zvířata bez PP, neznámého původu - nepotřebují rodokmen
Veterinární potvrzení, které naleznete zde :
Docx: https://drive.google.com/open?id=0B90fg ... FZSV1QtbEE
Pdf: https://drive.google.com/open?id=0B90fg ... 0k1N3dSMU0
Veterinární potvrzení nesmí být starší 3 dnů
Podepsaná přihláška majitelem zvířat

Potkanům bez platné podepsané přihlášky, veterinárního potvrzení a rodokmenu nebude umožněn vstup do výstavních prostor.
Potkany smí vystavovat pouze majitel vystavovaných zvířat.

Vystavovatelé (včetně jejich spolupracovníků) musí s sebou mít a používat vlastní gelové nebo sprejové desinfekční prostředky.
Vystavovatel je povinen dbát na to, aby se návštěvníci a vystavovatelé dotýkali potkanů pouze po použití desinfekčního prostředku.

Vystavovatel je povinen hlásit organizátorovi jakékoliv nebezpečné situace (například nelegálně přinesená zvířata na výstavu – bez veterinárního potvrzení a přejímky, chování návštěvníků apod.).

Zveme všechny majitele potkanů s jejich mazlíčky na naší výstavu.
Potkani budou oceněni v těchto kategoriich :
Oficiální - potkani s PP, hodnocení dle standardu – bude doplněno
Potkan mazlík -potkani bez průkazu původu
Open – potkani nestandardních znaků a nové variety – nebudou udělovány body za kresbu a barvu, pouze slovní hodnocení posuzovatele , vše ostatní bude bodově ohodnoceno.


V rámci výstavy „Odczarować szczury II” ( Kouzelní potkani II ) se konají i doprovodné akce :
Vzdělávací hry a soutěž pro děti v dětské části výstavy
Setkání s majiteli, chovateli a veterináři, formou krátkých přednášek
Fotografická soutěž -Kouzelní potkani - fotka musí obsahovat alespoň jednoho živého potkana jako domácího mazlíčka .
Obrazek

Awatar użytkownika
Zirrael
Posty: 1347
Rejestracja: wt paź 04, 2005 1:12 pm
Lokalizacja: Warszawa

Re: [Warszawa] Odczarować Szczury II 17.09.2017

Post autor: Zirrael »

Program Wydarzenia:

10:00 uroczyste otwarcie wystawy
10:15 – 13:00 oceny zwierząt
11:15 "Szczur - instrukcja obsługi" Dorota Orzeszek - Viva Gryzonie!
12:00 "O szczurach szukających domu, czyli praca domu tymczasowego od podszewki" Agnieszka Kwiatkowska – przytułek Ratatuj
12:00 – 15:00 malowanie buziek w kąciku dla najmłodszych
12:30 "O Rodent Club PL słów kilka" Maciej Smolarek – Rodent Club PL
13:00 – 13:30 przerwa obiadowa dla sędziów
13:00 "Pasożyty szczurów. Czy jest się czego bać?" - lek. wet. Dawid Jańczak Zakład Parazytologii NIZP-PZH; Egzotyczna Parazytologia i Hematologia
13:30 – 16:15 oceny i porównania zwierząt
13:45 "Podstawowe kryteria oceny na wystawach" Joanna Sapiejewska – Rodent Club PL
14:15 "Nie taki hotel straszny jak go malują, czyli jak wygląda opieka hotelowa nad zwierzętami w praktyce" – Klaudia Pytel – Hotelik ODO
14:45 „Niesamowite szczury, czyli obalamy mity i stereotypy na temat szczurów” Polina Glezova - Rodent Club PL
16:30 – 17:00 rozdanie nagród i zamknięcie wystawy
Obrazek

Awatar użytkownika
zocha
Posty: 2191
Rejestracja: ndz cze 07, 2009 11:09 am
Lokalizacja: Warszawa

Re: [Warszawa] Odczarować Szczury II 17.09.2017

Post autor: zocha »

Alo alo, kto z forum się wybiera? :)
w sercu: Norman, PJ, Młody, Zenek, Adżi, Noname, Plastek, Biały

Moje kochane urwisy...

Awatar użytkownika
Zirrael
Posty: 1347
Rejestracja: wt paź 04, 2005 1:12 pm
Lokalizacja: Warszawa

Re: [Warszawa] Odczarować Szczury II 17.09.2017

Post autor: Zirrael »

Wydarzenie Odczarować szczury II odbyło się 17.09.2017 r. W tymi roku gospodarzami wydarzenia byli Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Rodent Club PL i Specializovana Organizace Chovatelu Potkanu. W ramach wydarzenia odbyła się II Bielańska Wystawa Szczurów. Zgłoszonych zostało na nią 155 zwierząt z 7 różnych krajów – Polski, Rosji, Ukrainy, Czech, Niemiec, Holandii oraz Hiszpanii. Opiekunowie chętnie prezentowali swoje zwierzaki licznym odwiedzającym. Skład sędziowski (Douglas Connor, Rian van Andel i Marketa Cacka) miał pełne ręce roboty i musiał podjąć kilka ciężkich decyzji, żeby wyłonić zwycięzców. W czasie trwania wydarzenia można było również wysłuchać prelekcji na tematy dotyczące szczurów – poczynając od podstaw opieki nad nimi, poprzez zagadnienia związane z ich zdrowiem, aż po tajniki ocen sędziowskich na wystawach. Można było obejrzeć pokazowe klatki – zarówno te właściwie przygotowane na przyjęcie lokatorów, jak i te za małe lub źle urządzone, jak również zabrać ze sobą ulotkę dotyczącą wymagań i warunków chowu szczurów. Na stoiskach naszych Partnerów można było zakupić smaczne i zdrowe przekąski czy elementy wyposażenia klatek (jak hamaki, domki czy tunele), porozmawiać z weterynarzami specjalizującymi się w leczeniu szczurów, kupić piękne własnoręcznie wykonane bransoletki czy eko-torby, a także wesprzeć bezdomne gryzonie poprzez udział w loterii. Na najmłodszych pasjonatów czekał kącik dziecięcy pełen kredek i malowanek tematycznych, które potem dumnie zdobiły salę wystawową. Nie zabrakło także stoiska Rodent Club PL, gdzie odwiedzający mogli zaopatrzyć się w gadżety związane z samą wystawą i porozmawiać z członkami Stowarzyszenia. Pomimo wyjątkowo niesprzyjającej aury przez imprezę przewinęło się około 1000 osób. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się znowu! Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom, Wystawcom i Odwiedzającym, ponieważ bez Was tegoroczne wydarzenie nie mogłoby się odbyć!


Partnerzy wydarzenia:
Niezłe Ziółko
Herbal Pets
Rodentia.cz
Pupilkowo.com
Nestor
Ham-Stake
Eko-Gama
Hodowla Rotta Taivas
Hodowla Zirrael Rattery
Edziowate Szpargały
Zaszczurzona
Klatkowe Bajery
Koszulka na Szczurka
Nasze Bielany
Grupa ‘Szczury’ na facebooku
Forum Alloszczur
Forum szczury.org
Viva! Gryzonie
Przytułek Ratatuj
Przychodnia weterynaryjna Mediacavet
Specjalistyczna przychodnia weterynaryjna PulsVet
Przychodnia weterynaryjna i Szpital dla zwierząt egzotycznych Oaza
Przychodnia weterynaryjna NiuniaWet
Specjalistyczna lecznica weterynaryjna dla małych ssaków Ogonek
Hotelik Susełek dla gryzoni i królików
Hotelik dla królików i gryzoni Odo
Nie taki szczur straszny jak go malują

Album ze zdjęciami: https://www.facebook.com/pg/RodentClubP ... 0830829326

materiał w TVP3 Telewizyjny Kurier Warszawski z 17.09.2017 od 19:36 do 21:25 https://warszawa.tvp.pl/34029592/17092017

Wyniki II Bielańskiej Wystawy Szczurów:

Best in Show dorosły samiec:
I Pettigrew von Percy – Blanka Vondrackova
II Eidam 30% Utahraptor – Helena Hanusova Luzna
III Blossom Rotta Taivas – Barbara Sadrakuła

Best in Show dorosła samica:
I Zenstation Rotta Taivas – Polina Glezova
II Wright z Mouseville – Helena Hanusova Luzna
III Mon Cheri of Zirrael – Barbara Sadrakuła

Best in Show młody samiec:
I Saifullah z Mouseville – Helena Hanusova Luzna
II Tramp z Planety Zubajda – Barbara Sadrakuła
III Crachan Craite z Mouseville – Helena Hanusova Luzna

Best in Show młoda samica:
I Close Hatches Rotta Taivas – Anna Zajączkowska
II Charlotte Lukretia z Mouseville – Helena Hanusova Luzna
III Endorfina Incredible Rats – Monika Walczak

Best in Show samiec nierodowodowy:
I Wasia – Polina Glezova
II Bubuś – Paweł Janowski
III Krówek – Agnieszka Szawuła

Best in Show samica nierodowodowa:
I Kaya – Agata Skibińska
II Japa – Olga Ciechanowska
III Amstel – Polina Glezova

Kategorie główne:

OPEN:
I Nikita of Zirrael – Barbara Sadrakuła
II Long Time Lie z TazManie – Polina Glezova
III Endorfina Incredible Rats - Monika Walczak

Self Ciemnego Koloru
I Pettigrew von Percy – Blanka Vondrackova
II Blossom Rota Taivas – Barbara Sadrakuła
III Crachan Craite z Mouseville – Julius Luzny

Self Jasnego Koloru
I Wright z Mouseville – Helena Hanusova Luzna
II Saifullah z Mouseville – Helena Hanusova Luzna
III Diamond Rebas – Petra Kotatkova

Fuzz
I Amon Limited Edition – Barbara Sadrakuła
II Tutanchamon z Mouseville – Julius Luzny
III Magnus z Mouseville – Julius Luzny

Point
I Zenstation Rotta Taivas – Polina Glezova
II Close Hatches Rotta Taivas – Anna Zajączkowska
III Kenji Karma Dolls Rattery - Aleksandra Wyrzykowska

Szczur ze znaczeniem
I Mon Cheri of Zirrael – Barbara Sadrakuła
II Helena of Zirrael – Barbara Sadrakuła
III Dave Incredible Rats – Emilia Łączak

Marten
I Eidam 30% Utahraptor – Helena Hanusova Luzna
II Ugloriath z Mouseville – Helena Hanusova Luzna
III Barold z Mouseville – Helena Hanusova Luzna

Najmilszy szczur wystawy:
I Bubuś – Paweł Janowski
II Klopsik – Dominika Pożarowska
III Wasia – Polina Glezova

Najbardziej nieśmiały szczur wystawy
I Acnologia – Aleksandra Śliwińska
II Telma – Małgorzata Matusiewicz
III Dyszka – Agata Skibińska

Największy uciekinier wystawy
I Japa – Olga Ciechanowska
II Krówka – Małgorzata Matusiewicz
III Azrael – Aleksandra Śliwińska

Największy łobuz wystawy
I Amstel – Polina Glezova
II Merci – Agata Skibińska
III Krówek – Agnieszka Szawuła

Największy leniuch wystawy
I Zoya – Polna Glezova
II Rita – Olga Ciechanowska

Kategorie dodatkowe:

Najlepsze uszy dumbo sędziego:
Doug Connor: Ugloriath z Mouseville – Helena Hanusova Luzna
Marketa Cacka: Ragnar Lothbrook z Mouseville – Julius Luzny
Rian van Andel: Cambus Black Smith – Julius Luzny

Najlepsze uszy standard sędziego:
Doug Connor: Charlotte Lukretia z Mouseville – Helena Hanusova Luzna
Marketa Cacka: Zenstation Rotta Taivas – Polina Glezova
Rian van Andel: Endorfina Incredible Rats – Monika Walczak

Najlepsza sierść kręcona sędziego:
Doug Connor: nie przyznano
Marketa Cacka: Kenji Karma Dolls Rattery – Aleksandra Wyrzykowska
Rian van Andel: Dora – Polina Glezova

Najlepsza sierść standard sędziego:
Doug Connor: nie przyznano
Marketa Cacka: Zenstation Rotta Taivas – Polina Glezova
Rian van Andel: Pettigrew von Percy – Blanka Vondrackova

Najlepszy typ budowy sędziego:
Doug Connor: Wright z Mouseville – Helena Hanusova Luzna
Marketa Cacka: Zenstation Rotta Taivas – Polina Glezova
Rian van Andel: Blossom Rotta Taivas – Barbara Sadrakuła

Nagroda specjalna sędziego:
Marketa Cacka: Febris spod Husarskich Skrzydeł – Paulina Stokowiec
Rian van Andel: Rita – Olga Ciechanowska

Nagrody specjalne National Fancy Rat Society (Doug Connor):

Best in Show: Zenstation Rotta Taivas – Polina Glezova
Reserve Best in Show: Pettigrew von Percy – Blanka Vondrackova
Best Pet: Kaya – Agata Skibińska
3rd special: Close Hatches Rotta Taivas – Anna Zajączkowska
4th special: Saifullah z Mouseville – Helena Hanusova Luzna
special: Eidam 30% Utahraptor – Helena Hanusova Luzna
special: Wright z Mouseville – Helena Hanusova Luzna
special Stud buck: Blossom Rotta Taivas – Barbara Sadrakuła

Szczur Publiczności: Krówka – Małgorzata Matusiewicz
Wyróżnienie Szczur Publiczności: Dżuma – Aleksandra Śliwińska

Konkurs Fotograficzny:
I Oczko – Małgorzata Matusiewicz
II Kiki, Rita, Naira – Olga Ciechanowska
III Route 66 – Polina Glezova

Nagroda Specjalna Burmistrza Grzegorza Pietruczuka: Dora – Polina Glezova
Nagroda Specjalna Burmistrza Włodzimierza Piątkowskiego: Klopsik – Dominika Pożarowska

Nominacje CAC:
Zenstation Rotta Taivas – Polina Glezova
Close Hatches Rotta Taivas – Anna Zajączkowska
Kenji Karma Dolls Rattery – Aleksandra Wyrzykowska
Amon Limited Edition – Barbara Sadrakuła
Tutanchamon z Mouseville – Julius Luzny
Pettigrew von Percy – Blanka Vondrackova
Blossom Rotta Taivas – Barbara Sadrakuła
Crachan Craite z Mouseville – Julius Luzny
Nikita of Zirrael – Babara Sadrakuła
Wright z Mouseville – Helena Hanusova Luzna
Obrazek

ODPOWIEDZ

Wróć do „Archiwum Główne”